Marts månedsrapport

Månedsrapport marts 2020

Afkastet for fonden var -16,3% til kurs 112,71.

Hvad skete der i marts?

Marts måned altoverskyggende tema var den økonomiske og politiske reaktion på udbredelsen af Covid-19 virus.

Kursfaldet har været historisk hurtigt og faldt i 3 særskilte faser. Først en reaktion på det man (og vi) troede ville blive primært et kinesisk problem med forstyrrelser i global supply chain, lavere olieefterspørgsel og kinesisk forbrug. I sig selv en krise værdig, men trods alt overskuelig. Den 2. fase var udbredelsen af sygdommen til Europa, specielt Italien, koblet med den overraskende start på en oliekrig mellem Saudi Arabien og Rusland, som tog markedet ned til nye bunde. Den 3. fase af krisen blev forårsaget af den politiske reaktion på Corona krisen med nedlukning af samfundet og hjemsendelse af arbejdsstyrken.

Denne sidste fase ramte vores biotekselskaber med fuld kraft i midten af marts, hvor markedet likviderede aktiver til kontanter (primært dollars) og derfor uden diskriminering solgte aktie- og obligationspositioner i stor skala. Likvidering er typisk den langsigtede investors bedste ven.

Det skabte nogle store opkøbsmuligheder, specielt i small- og midcap biotek, som vi benyttede os af.

Siden medio marts har markedet stabiliseret sig, og vores portefølje har set et pænt rebound drevet af  vores egne aktive omlægninger (beskrives nedenfor) i porteføljen samt en mere overskuelig markedsmæssig situation.

 

Corona krisen er en økonomisk krise – men hvilken effekt har det på biotek?

Ud fra de meldinger der er kommet fra porteføljevirksomhederne er det indtil videre meget forskelligt fra selskab til selskab om deres drift skønnes påvirket eller ej. Amicus har fastholdt sine forventninger til 2020, mens Insmed har suspenderet sin guidance og sendt sin salgsstab hjem.

For vores late stage selskaber forventer vi, at deres clinical trials vil blive forsinket i hovedparten af tilfældene, ligesom vi også begynder at se de første forsinkelser i myndighedsbehandlingen. Derudover forventer vi, at partneraftaler og opkøb vil blive forsinket eller udsat af helt praktiske grunde. Vi vil danne os et mere detaljeret billede, når virksomhederne aflægger 1. kvartalsregnskab.

Det er et åbent spørgsmål, hvordan de nye lægemidler vil vokse i det nuværende scenarie, men vi er dog fortrøstningsfulde, da vores selskaber leverer livsredende medicin, der er uundværlig for patienterne. Vi er som sædvanligt meget opmærksomme på selskabernes kapitalbeholdning. Den er solid med kontanter til at finansiere cash burn frem til 2021-2023 i alle selskaber med en gennemsnitligt cash-position til 9,2 kvartaler. Dvs. over 2 år.

Hvordan håndterer vi uroen?

Vores tilgang til selskabernes værdisætning kredser altid om værdien ift. deres kassebeholdning, hvilket er en konservativ og defensiv tilgang. Det har betydning, fordi vi i krisesituationen ofte ser kontantbeholdningen som bund for aktiekursen. En sammenhæng som vi også har konstateret i løbet af marts måned. Den gennemsnitlige multipel for markedsværdi/cash er 2,6x for vores selskaber i porteføljen.

Som det ses af grafen har vi en del selskaber, der handles til meget lave multipler af kassebeholdningen, og sågar 4 der handles under. Vi har brugt krisen til at købe ind i de selskaber, der ligger i bunden til venstre i nedenstående graf. Vi har solgt en del af vores positioner i ”big-pharma”, som var faldet relativt mindre end de små selskaber. Big pharmas andel af porteføljen er således gået fra 25% til 10% i løbet af marts. Vi forventer at øge andelen i big pharma igen i løbet af nogle måneder, når coronapanikken forventeligt er kølnet yderligere.

 

Vi har i marts handlet mere end normalt og den aktivitet fastholdes sålænge markedet udviser stor volatilitet.

Vi har øget i de kommercielle selskaber som er gået fra 48% til 67% af fonden. Dette gøres for at drage fordel af den lave prissætning. Endvidere har vi sat fokus på selskaber der kan få gavn af den nuværende corona krise. Vi har øget i andelen af selskaber der arbejder med infektionssygdomme og antibiotika. Ligeledes har vi taget mere eksponering mod selskaber der bekæmper følgesygdommene ved Corona, fx. septisk chok.

Sagt på en anden måde er vi igang med en aktiv og opportunistisk re-allokering af dele af porteføljen. Det gør vi uden at gå på kompromis med fondens sædvanlige kriterier, der fortsat tjener som vores kvalitetsstempel i selskabsudvælgelsen. Vi ønsker ikke at spilde en god krise ved at sidde på hænderne, når der opstår attraktive muligheder i vort investeringsunivers.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
34,6 M

kurs ultimo
112,71

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Marts månedsrapport